Achizitii publice

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ "Licență Antivirus pentru 65 laptopuri - 1 set"

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de de lucrări, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ "Licență Antivirus pentru 105 calculatoare - innoire 36 luni - 1 set"

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de de lucrări, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ "Stație de lucru cu licențe Windows și Office"

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de de lucrări, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ "Sistem de alarmare și sistem video sală sport și cantină"

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de de lucrări, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Servicii software de securitate echipament firewall”

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “ÎNLOCUIT CORPURI DE ILUMINAT INTERIOR, CORP A,(PRINCIPAL)”

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “IGIENIZĂRI”

Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Sistem control acces”

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Sistem control acces”

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Înlocuire ferestre și uși PVC – sală sport”

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție, mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Înlocuire ferestre corp liceu”

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița în calitate de autoritate contractantă, intenționează să realizeze o achiziție directă prin intermediul catalogului electronic de produse, lucrări și servicii publicat în SICAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție,mai sus menționat, în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.


SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “Sistem de alarmare și supraveghere (extindere)”

În vederea achiziționării lucrărilor pentru “Sistem de alarmare și supraveghere (extindere)”, Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistriţa în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă: În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta pentru “Sistem de alarmare și supraveghere (extindere)”, așteptăm oferta Dumneavoastră, până la data de 14.11.2019. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.

I. Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:
 • Termenul limită de depunere oferte: 14.11.2019 ora 16:00;
 • Ofertele se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, str. Rodnei nr.23;
 • Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, str. Rodnei nr.23, în data de 15.11.2019 ora 10:00;
 • Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări;
 • Codul de clasificare CPV: CPV: 32323500-8 Sistem video de supraveghere, 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie;
 • Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 • Termenul de valabilitate al ofertei – minim 10 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 • Criteriul de atribuire al contractului – preţul cel mai scăzut;
 • Valoarea estimată a achiziției este de 29.411,76 lei fără TVA;
 • Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției;
 • Termenul de garanție al lucrărilor: minim 12 luni.

Operatorii economici interesaţi de această achiziţie sunt rugaţi să posteze ofertele în catalogul electronic pus la dispoziţie de SICAP, iar la rubrica denumire se va menţiona “Sistem de alarmare și supraveghere (extindere) – LTGM“, iar la rubrica descriere se vor menţiona toate caracteristicile cerute în caietul de sarcini inclusiv garanţia acordata lucrărilor, până la data de 15.11.2019 ora 10:00

Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut. În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

II. Condiții de participare
Motive de excludere: Declarațiile privind neîncadrarea în prevederile art.164 (Formularul nr.4), art.165 coroborat cu art.166 (Formularul nr.5), art.167 (Formularul nr.6) și art.60 (Formularul nr.7) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, declarația privind acceptarea clauzelor contractuale (Formularul nr.8).

III. Prezentarea ofertei
 • Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele Caietului de sarcini.
 • Modul de prezentare a propunerii financiare Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală îl reprezintă formularul de ofertă (Formularul nr.2) Propunerea financiară va furniza toate informațiile cu privire la preț și va respecta cerințele prevăzute în documentația tehnică. La formularul de ofertă se va anexa Centralizatorul de prețuri (Formularul nr.3) cu detalierea prețului ofertat pentru fiecare lucrare în parte. Ofertantul va prezenta alături de propunerea financiară, modelul de contract personalizat, semnat și ștampilat. Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.
 • Modul de prezentare a ofertei Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze și să ștampileze toate paginile. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis al documentelor. Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și va fi semnată pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. Toate documentele care alcătuiesc oferta, vor fi introduse într-un plic închis și sigilat cu specificația pe plic a conținutului acestuia, iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.

Plicul închis corespunzător și netransparent va fi marcat cu adresa autorității contractante și cu următoarele mențiuni:

Obiect achiziție: Sistem de alarmare și supraveghere (extindere) A nu se deschide înainte de data de 15.11.2019 ora 10:00

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa ofertanții sau reprezentanțiii împuterniciți ai acestora. Plicul care va conține oferta va fi netransparent, închis corespunzător și va fi însoțit de următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare (Formularul nr.1) – atașat în exteriorul plicului.
 • Împuternicire în original, copie act identitate a reprezentantului ofertantului împuternicit să participe la ședința de deschidere (dacă este cazul)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de email grigoremoisilbn@yahoo.compersoană de contact Lupșa Georgeta-Rafila.

Formulare si Caiet sarcini
Model contract

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “STAȚII DE LUCRU ȘI LICENȚE” – 28 buc.

În vederea achiziționării echipamentelor “Stații de lucru și licențe” – 28 buc., Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistriţa în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă: În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta pentru “Stații de lucru și licențe” – 28 buc., așteptăm oferta Dumneavoastră, până la data de 13.11.2019. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din prezenta solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată.

I. Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:
 • Termenul limită de depunere oferte: 13.11.2019 ora 16:00;
 • Ofertele se vor depune la secretariatul Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, str. Rodnei nr.23;
 • Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, str. Rodnei nr.23, în data de 14.11.2019 ora 10:00;
 • Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări;
 • Codul de clasificare CPV: 30213300-8 Computer de birou;
 • Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 • Termenul de valabilitate al ofertei – minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 • Criteriul de atribuire al contractului – preţul cel mai scăzut;
 • Valoarea estimată a achiziției este de 110.084,03 lei fără TVA;
 • Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției;
 • Termenul de garanție al produselor: minim 36 luni.

Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea contractantă și care are prețul cel mai scăzut. În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

II. Condiții de participare
Motive de excludere: Declarațiile privind neîncadrarea în prevederile art.164 (Formularul nr.4), art.165 coroborat cu art.166 (Formularul nr.5), art.167 (Formularul nr.6) și art.60 (Formularul nr.7) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, declarația privind acceptarea clauzelor contractuale (Formularul nr.8).

III. Prezentarea ofertei
 • Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele Caietului de sarcini.
 • Modul de prezentare a propunerii financiare Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală îl reprezintă formularul de ofertă (Formularul nr.2) Propunerea financiară va furniza toate informațiile cu privire la preț și va respecta cerințele prevăzute în documentația tehnică. La formularul de ofertă se va anexa Centralizatorul de prețuri (Formularul nr.3) cu detalierea prețului ofertat pentru fiecare produs în parte. Ofertantul va prezenta alături de propunerea financiară, modelul de contract personalizat, semnat și ștampilat. Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.
 • Modul de prezentare a ofertei Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze și să ștampileze toate paginile. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis al documentelor. Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și va fi semnată pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. Toate documentele care alcătuiesc oferta, vor fi introduse într-un plic închis și sigilat cu specificația pe plic a conținutului acestuia, iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.

Plicul închis corespunzător și netransparent va fi marcat cu adresa autorității contractante și cu următoarele mențiuni:

Obiect achiziție: Stații de lucru și licențe – 28 buc. A nu se deschide înainte de data de 14.11.2019 ora 10:00

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa ofertanții sau reprezentanțiii împuterniciți ai acestora. Plicul care va conține oferta va fi netransparent, închis corespunzător și va fi însoțit de următoarele documente:
 • Scrisoare de înaintare (Formularul nr.1) – atașat în exteriorul plicului.
 • Împuternicire în original, copie act identitate a reprezentantului ofertantului împuternicit să participe la ședința de deschidere (dacă este cazul)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de email grigoremoisilbn@yahoo.compersoană de contact Lupșa Georgeta-Rafila.

Formulare si Caiet sarcini
Model contract

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ “LAPTOP” – 2 buc.
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistriţa realizează un studiu de piaţă în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică care au următorul obiect: Furnizare Laptop – 2 buc.
 • Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile
 • Valoare estimată este de 9.243,70 lei fără TVA
 • Modalitatea de achiziţie conform legii: Achiziţie directă
 • Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
 • Termen de valabilitate a ofertei: 10 zile
 • Termenul de furnizare: 10 zile
 • Garanţia produselor: 36 luni
Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze aceste echipamente prin achiziţie directă, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP. Operatorii economici interesaţi de această achiziţie sunt rugaţi să posteze ofertele în catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP, iar la rubrica denumire se va menţiona “Laptop – LTGM“, iar la rubrica descriere se vor menţiona toate caracteristicile cerute în caietul de sarcini inclusiv garanţia acordata produselor, până la data de 01.11.2019 ora 14:00. Oferta trebuie să respecte următoarele cerinţe: ofertele de preț să se încadreze în valoarea estimată a achiziţiei iar caracteristicile tehnice să respecte cerinţele specificaţiilor tehnice minimale solicitate. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care respectă caracteristicile tehnice minime solicitate şi care are preţul cel mai scăzut. Puteți solicita orice alte informații cu privire la aceasta achiziție, la Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, tel./fax 0263-233259, e-mail grigoremoisilbn@yahoo.com, persoană de contact dna Lupşa Georgeta-Rafila.
Laptop – Caracteristici minimale
Procesor Intel Core i7-Gen8 (Quad Core, 1.8 pina la 4,2 GHz)
Display 15.6” Rezolutie FHD (1920×1080)
Memorie 8GB DDR4 2400MHz RAM (1x8GB, 1 slot liber)
HDD 256GB M2 SSD
Video Placă video dedicată min 2GB
Porturi 2xUSB3.1 gen1, 1xUSB3.1 type-Cgen2, 1xUSB2.0, RJ-45
Unitate optică Nu
Wireless 802.11a/b/g/n/ac
Baterie Li-ion 45Wh
Cameră web HD 720p
Sistem operare Windows 10 Professional
Aplicații Office 2019 Professional pentru mediul educațional
Accesorii Mouse wireless de același producător, geantă
Garanție 3 ani