Monthly Archives: noiembrie 2013

Componență catedră

Componența catedrei:

  •   Neagoș Vicuța – gradul I
  •   Popșor Anuța – gradul I
  •   Muscan Cornel – gradul I
  •   Zaharia Virgil-Mihail – gradul I

 

 Bacalaureat 2017

An scolar 2016/2017

Pregătirea suplimentară

Nr.crt.

Numele prof.

Clasa

Sala

Ziua

Ora

1

Zaharia Virgil

XIIA

41

Miercuri

14/15

2

Muscan Cornel

XIIB

33c

Joi

14/15

3

Muscan Cornel

XIIC,D

33c

Vineri

7/8

OMENCS 5.070 examen de bacalaureat 2017

Calendar BAC 2017

Bacalaureat 2016 tehnologic-subiect

Bacalaureat 2016 tehnologic-barem

Bacalaureat 2016 stiintele naturii-subiect

Bacalaureat 2016 stiintele naturii-barem

Legături utile:

Ministerul Educaţiei Naţionale – subiecte:  http://subiecte.edu.ro/2016/

Wolfram Alpha: http://www.wolframalpha.com/

Lecţia de matematică: http://www.matematic.eu/

Bacalaureat 2014

Examenul de Bacalaureat 2014 este organizat conform Ordinului 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014.

Calendarul examenului de bacalaureat poate fi descarcat de AICI.

Examenul de bacalaureat 2014 se desfăşoară în conformitate cu Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.

Art.3. – (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

LISTA DISCIPLINELOR la care se susine examenul de bacalaureat.

(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Programa Limba şi literatura română – real 2014

Programa Evaluarea competenţelor digitale – Proba D

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2013.

Programa Matematica 2014

Programa Fizică 2014

Programa Chimie 2014

Programa Economie 2014

Programa Logică, argumentare şi comunicare 2014

Anunt concurs post paznic

ANUNŢ

Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, Str. Rodnei nr.23, scoate la concurs, în data de 08.01.2014, ora 10.00, la sediul unităţii postul de:
• Paznic
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

2. Condiţiile specifice:
a) să fie absolvent de studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională
c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 2 ani
d) să deţină permis de conducere – categoria B

3. Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă 08.01.2014 – ora 1000
c) interviul

4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar).
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă
vechimea în muncă
f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
g) cazierul judiciar
h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
i) curriculum vitae
j) copie permis de conducere categoria B
l) copie certificat de naştere
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 04.12.2013, orele 1500

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,
atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

Relaţii suplimentare se obţin de la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistriţa, tel.0263 233259

6. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de securitate)

1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
2. LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
3. Hotărârea 1010/2004.

Rezultate obtinute la olimpiade, concursuri si sesiuni de comunicarii stiintifice

rezultate – olimpiade scolare, concursuri, sesiuni de comunicari stiintifice